Головна Розмістити оголошення Платформи оголошень Передплата на газету

Угода користувача

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є відкритою пропозицією Власника сайту щодо надання послуги доступу до сайту oo.cn.ua необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, що забезпечує можливість Користувачу розміщувати свої оголошення на сторінках кращих інтернет-сайтів і газет Чернігова та всієї України.
Цей Договір, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до нього в цілому. Користувач не може запропонувати свої умови Договору.
 • Договір - пропозиція Власника сайту, яка викладена на сайті та адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб використовувати даний сайт на викладений нижче умовах.
 • Сайт - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://oo.cn.ua/, яка є джерелом інформування для Користувачів про Власника сайту та послугах, яких він надає.
 • Акцепт - повне та безумовне прийняття Користувачем умов даного Договору.
 • Оферта - пропозиція Власника сайту, яка викладена на сайті та адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених даним Договором умовах.
 • Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку (фізичні особи, які не досягли цього віку, можуть стати Користувачами лише у випадку отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників) або юридична особа (дані про яку можна отримати з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), яка зробила Акцепт даного Договору.
 • Послуга - надання Власником сайту доступу до сайту oo.cn.ua для розміщення Користувачем своїх оголошень.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є надання доступу Власником сайту до сайту oo.cn.ua з метою розміщення оголошень Користувача на сторінках кращих інтернет-сайтів і газет Чернігова та всієї України за встановлену плату.
2.2. Оголошення Користувача розміщуються на обраних ним сайтах/газетах виключно після реєстрації Користувача на сайті oo.cn.ua та надходження безготівкової оплати на рахунок Власника сайту.
2.3. Предметом Договору не є надання Власником сайту послуг на користь Користувача в розумінні норм Податкового кодексу України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Власник сайту зобов’язується:
3.1.1. Прийняти та розмістити оголошення Користувача.
3.1.2. Забезпечувати та надавати Користувачу безперебійний доступ до сайту.
3.1.3. Здійснювати захист інформації, розміщеної на сайті та зазначеної Користувачем.
3.2. Власник сайту забезпечує:
 • рівний доступ Користувачам до сайту та його функціоналу;
 • надіслання повідомлень Користувачу та відображення їх у його особистому кабінеті;
 • технічну підтримку (будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу сайту).
3.3. Власник сайту має право: 3.3.1. Здійснювати свої права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. Вимагати від Користувача усунення порушень умов цього Договору та законодавства.
3.3.2. У випадках порушення Користувачем умов цього Договору, включаючи, але не виключно: порушення умов оплати, розміщення оголошень, невиконання інших обов’язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України, Власник сайту має право застосовувати до Користувача та/або уповноважених представників Користувача відповідні заходи фінансового та/або технічного впливу.
3.3.3. Достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором.
3.3.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору. Повідомлення про внесення змін та доповнень до цього Договору (нова редакція Договору) розміщуються на сайті не пізніше ніж за 1 робочий день до моменту набуття чинності таких змін та доповнень (нової редакції Договору), якщо інші строки не вимагаються у зв’язку із змінами діючого законодавства, яке регулює цю сферу відносин.
3.3.5. На свій розсуд робити зміни технічних характеристик та інтерфейсу сайту, його компонентів, що не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню цього Договору.
3.3.6. Відповідно до наданої інформації в оголошеннях Користувача робити редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування, а також переклад текстової частини контенту на інші мови.
3.3.7. В разі отримання від третіх осіб обґрунтованих повідомлень про порушення Користувачем прав інтелектуальної власності під час користування сайтом, Власник сайту повідомляє про це Користувача, який має власними силами врегулювати спірне питання і понести відповідальність за можливі порушення законодавства та інтересів третіх осіб.
3.3.8. Здійснювати контроль за оголошеннями, що розміщуються Користувачем, та повідомляти Користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки. У разі надання Користувачем неправдивої, неточної та неповної інформації або відмову в підтримці цієї інформації в актуальному стані, Власник сайту має право призупинити або припинити доступ Користувача до сайту.
3.3.9. Власник сайту має право призупинити або припинити доступ Користувача до сайту якщо:
 • у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про Користувача, передбачена законодавством або не відповідає інформації, наданій Користувачем;
 • в Користувача наявна заборгованість перед Власником сайту за доступ до сайту.
3.3.10. Власник сайту залишає виключне право, без будь-яких зобов’язань перед Користувачем, змінювати або припиняти функціонування сайту та/або видаляти (тимчасово чи остаточно) дані, надані Користувачем.
3.3.11. На власний розсуд і без згоди Користувача передати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Користувача, а права і обов'язки Власника сайту переходять до правонаступника або правонабувача.
3.4. Користувач зобов’язується:
3.4.1. Ознайомитись з Договором та дотримуватись його вимог.
3.4.2. У відповідності з цим Договором Користувач зобов’язаний надати на вимогу Власника сайту інформацію (документи), необхідну для належного ведення бухгалтерського та податкового обліку Власника сайту. Користувач зобов’язаний надавати на вимогу Власника сайту необхідні документи та інформацію та підтримувати зазначену інформацію у актуальному стані, в т.ч. щодо своїх реєстраційних даних та податкового статусу (в т.ч. ЄДРПОУ, РНОКПП, ІПН, платник ПДВ чи ні, тощо), що зазначаються Користувачем при оплаті послуги.
3.4.3. Самостійно нести відповідальність за порушення вимог законодавства та/або прав та законних інтересів третіх осіб, вчинені ним під час користування сайтом (в т.ч. шляхом розповсюдження/розміщення недостовірної/неправдивої інформації тощо).
3.4.4. В разі незгоди Користувача із внесеними Власником сайту до Договору змінами та доповненнями, він зобов’язаний припинити доступ до використання сайту та не користуватись ним з дати набуття чинності таких змін. Продовження користування сайтом після набуття чинності змін та доповнень до цього Договору, означає повну згоду Користувача з усіма такими змінами та доповненнями.
3.4.5. Без отримання попереднього письмового дозволу Власника сайту не передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам, в тому числі не передавати особистий пароль доступу.
3.4.6. Без отримання попереднього письмового дозволу Власника сайту не поширювати інформацію та/або будь-які компоненти складової сайту цілком або частинами. Поширення інформації та/або будь-яких компонентів сайту цілком або частинами, без письмового і попереднього дозволу Власника сайту є порушенням його авторських прав та тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
3.5. Користувач має право:
3.5.1. Використовувати доступ до сайту в рамках виконання цього Договору та вимагати від Власника сайту усунення порушень умов цього Договору в разі їх обґрунтованої наявності.
3.5.2. При подачі оголошень на сайт Користувачу та/або уповноваженим представникам Користувача забороняється:
 • розміщення, відправка, передача або будь-які інші способи публікації інформації і матеріалів, які є незаконними, пропагують ненависть та/або дискримінацію будь-яких осіб, заклики до повалення влади, посягання на державний суверенітет України тощо;
 • видача себе за іншу фізичну або юридичну особу, або представника фізичної чи юридичної особи без достатніх на те прав і повноважень, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів, щодо яких розміщується інформація;
 • копіювання, розсилка, публікація або використання іншим чином інформації та/або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на сайті, без письмового дозволу Власника сайту;
 • розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації на сайті інформації та матеріалів про товари і послуги, які Користувач не має права пропонувати до продажу, рекламувати або робити доступною згідно із чинним законодавством. У разі, якщо законодавство держави, на території якого знаходиться Користувач, містить обмеження або заборону на пропозицію певних товарів і послуг, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог такого законодавства при розміщенні та поширенні інформації та матеріалів про товари і послуги;
 • розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації інформації і матеріалів, які порушують будь-який охоронюваний законом патент на винахід, корисну модель, або промисловий зразок, товарний знак, комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності та/або авторські та суміжні права третіх осіб;
 • порушення законодавства України або норм міжнародного права.

4. ОПЛАТА

4.1. За надання доступу до сайту за цим Договором Власником сайту стягується плата за встановленими у відповідній рубриці тарифами.
4.2. Розмір оплати за наданий доступ до сайту зазначений у розділі розміщення оголошень.
4.3. Оплата доступу до сайту здійснюється на умовах повної передоплати в національній валюті України — гривні, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Користувачем відповідної суми грошових коштів, розрахованої калькулятором сайту, на поточний рахунок Власника сайту.
4.4. Повернення коштів Користувачу.
4.4.1. У разі не опублікування/ не виходу оголошення Користувача з технічної причини функціонування сайту або набору оголошень, модератор сайту направляє йому відповідне повідомлення з можливістю оформлення скарги, на підставі якої може бути розпочата процедура повернення коштів протягом трьох днів з моменту скарги Користувача, або запропоноване здійснення однієї платної та однієї безкоштовної публікації оголошення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.
5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
5.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
5.4. Користувач несе відповідальність за дії своїх уповноважених представників та працівників, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник з її провини) до сайту, до електронного профілю Користувача та/або його уповноваженого представника та інших засобів, як за свої особисті.
5.5. Власник сайту не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була заподіяна Користувачу під час користування ним сайтом, в т.ч. але не виключно за: наслідки використання інформації для бізнес-операцій; наслідків здійснення будь-яких операцій та стану їх виконання між користувачами; за будь-який збиток, який може бути нанесений обладнанню та даним Користувача в результаті користування сайтом; за достовірність рекламної інформації, якість рекламованих товарів, робіт та послуг Користувача; за прямі або непрямі збитки, а також будь-які інші збитки, отримані в результаті користування або неможливості користуванням сайтом; нанесення шкоди в результаті несанкціонованого доступу третіх осіб до профілю та ресурсів Користувача; дії будь-яких третіх осіб щодо Користувача, вчинені під час користування сайтом тощо.
5.6. Власник сайту не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Користувачу та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору та чинного законодавства України під час доступу до сайту.
5.7. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним в оголошеннях при та/або після отримання доступу до сайту.
5.8. Користувач компенсує Власнику сайту штрафні санкції, сплачені Власником сайту державним контролюючим органам відповідно до актів перевірок та рішень контролюючих органів (а у випадку якщо виноситься рішення суду, то за рішенням суду), якщо такі санкції викликані некваліфікованими діями Користувача (ненадання або несвоєчасне надання інформації, надання недостовірної інформації, згідно п. 3.4.2. Договору), вчиненими у зв'язку з укладанням та виконанням цього Договору. Власник сайту не несе відповідальності за штрафні санкції, накладені на Користувача в результаті прийняття ним управлінських рішень щодо питань, які мають вплив на бухгалтерський облік і оподаткування Користувача. Власник сайту не несе відповідальності за накладені на Користувача контролюючими органами адміністративні штрафні санкції.
5.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин та доведе, що їх існування дійсно перешкоджає виконанню такою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.
5.10.1. Обставиною непереборної сили в цьому Договорі вважається особлива подія або обставина, яка одночасно відповідає сукупності таких ознак: (а) подія або обставина вийшла за межі контролю будь-якої зі Сторін; (б) таку подію або обставину, Сторона, яка на неї посилається, обґрунтовано не могла передбачити перед підписанням Договору; (в) при виникненні такої події або обставини Сторона, яка на неї посилається, не може її уникнути або перебороти; (г) така подія або обставина в значній мірі не відноситься до іншої Сторони. За одночасної наявності перерахованих ознак, обставини непереборної сили можуть включати (але не обмежуються) наступні події та обставини:
 • війна, військові дії (з або без оголошення війни), вторгнення, ворожі дії іноземних держав;
 • повстання, акт тероризму, революція, заколот, військова диктатура, узурпація влади або громадянська війна;
 • бунт, хвилювання, безлади, страйки або локаути, вчинені особами, що не є персоналом або іншими найманими працівниками Сторін Договору;
 • природні катастрофи, такі як землетруси, ураган, тайфун та вулканічна діяльність;
 • природні катастрофи, такі як землетруси, ураган, тайфун та вулканічна діяльність;
 • перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збоїв систем маршрутизації, збоїв в розподіленої системі доменних імен, збоїв, які викликані хакерськими і DDOS-атаками тощо.
5.10.2. Не є обставиною непереборної сили відсутність у Сторони необхідних коштів, коливання курсів валют.
5.10.3. Сторона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу для звільнення від виконання своїх зобов'язань, якщо хоча обставини непереборної сили виникли та об'єктивно існують, але вони не перешкоджають здійсненню Стороною своїх зобов'язань. Обов'язок доведення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором через дію обставин непереборної сили покладається на Сторону, яка посилається на дію таких обставин.
5.10.4. Сторона, нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту, коли Стороні мало стати відомо про виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону, додавши на підтвердження документ Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу державної влади. У письмовому повідомленні Сторона, яка нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна зазначити наявність всіх перерахованих вище ознак обставини непереборної сили у події або обставині, на яку Сторона посилається як на підставу для звільнення від зобов'язань за цим Договором, а також пояснити яким чином існування обставини непереборної сили перешкоджає їй виконувати свої зобов'язання за Договором. Невиконання хоча б однієї з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для невиконання зобов’язань.
5.10.5. Якщо дія обставин непереборної сили/їх наслідків продовжується понад 60 календарних днів, будь-яка зі Сторін має право припинити дію Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 30 днів до дати припинення та надання іншій Стороні на затвердження Акту звірки взаєморозрахунків. При цьому Договір припиняється тільки після підписання такого Акту обома Сторонами.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ)

6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту прийняття (оферти) умов Договору (шляхом приєднання) та починає свою дію з дати отримання Користувачем фактичного доступу до сайту або до дати відмови будь-якої Сторони від Договору, але не раніше виконання однією Стороною перед іншою взятих майнових обов’язків.
6.2. Дія цього Договору достроково припиняється:
 • за взаємною згодою Сторін;
 • за ініціативою Користувача або Власника сайту у порядку, визначеному цим Договором;
 • за рішенням суду, що набрало чинності;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
6.3. Власник сайту вправі розірвати цей Договір як шляхом надсилання Користувачеві відповідного електронного повідомлення про розірвання Договору з ініціативи Власника сайту (у цьому випадку дія Договору та використання електронних профілів Користувача та/або його уповноважених представників припиняються з дати та часу, зазначених у такому повідомленні) так і припинення надання доступу Користувачу до сайту.
6.4. Користувач вправі розірвати Договір, шляхом надання Власнику сайту відповідного підписаного уповноваженою особою електронного повідомлення. У цьому випадку дія Договору та використання електронних профілів Користувача та/або його уповноважених представників припиняються з дня отримання Власником сайту повідомлення від Користувача про припинення Договору.
6.5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

7.1. Власник сайту вправі в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни на сайті, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, які впливають на відносини Сторін. 7.2. Власник сайту не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміни та доповнення до Договору, що була оприлюднена в порядку та в строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачем. 7.3. Будь-які зміни Договору, з моменту набрання ним чинності, поширюються на всіх осіб, що приєдналися до цього Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності таких змін до Договору. 7.4. Якщо Користувач не згоден із змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, він зобов’язаний припинити доступ до сайту та позбавляється права користування ним. Фактичне продовження використання Користувачем доступу до сайту означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними в нього змінами та доповненнями, незалежно від часу початку отримання доступу до сайту.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Сторони узгодили, що надані Користувачем Власнику сайту дані не є персональними у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», оскільки надані добровільно для оприлюднення на сайті за ініціативою Користувача і можуть вільно копіюватися третіми особами за допомогою будь-яких засобів та методів.
8.2. Товариство гарантує надання інформації як щодо Користувача, так і щодо його діяльності лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
8.3. Весь обмін інформацією за цим Договором здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресою Власника сайту та Користувача.
8.4. Цей Договір не створює будь-яких правовідносин представництва, агентських, франчайзингу, посередництва, партнерства, спільної діяльності, трудових відносин, крім тих, які передбачені цим Договором.
8.5. При цитуванні матеріалів, які містяться на сайті, включаючи захищені авторські твори, посилання на авторські права Власника сайту - обов'язкове.
8.6. Приєднуючись до Договору Користувач одночасно підтверджує (надає) свою згоду на збір, зберігання, обробку та використання усіх своїх персональних даних на сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (зі всіма змінами та доповненнями до нього), з метою реалізації цивільно-правових відносин на весь період надання доступу до сайту.
8.7. Користувач погоджується на передачу його персональних даних невизначеному колу третіх осіб – у тому числі і іншим особам, які отримали доступ до сайту з метою, зазначеною умовами Договору. Власник сайту здійснює фізичні, електронні, адміністративні та технічні заходи безпеки проти несанкціонованого розкриття, зміни, використання персональних даних користувачів.